Om nktf

Norsk kvinnelig teologforening (NKTF) er en landsomfattende organisasjon som siden 1958 har jobbet for å styrke det faglige arbeidet blant kvinnelige teologer. NKTF fungerer i dag som et aktivt nettverk styrt og drevet av medlemmene. Vi kjemper for likestilling i kirken og har fokus på den feministiske dimensjonen i teologien.

Foreningens formål er å fremme et kristent og faglig fellesskap for kvinnelige teologer og teologistudenter i tråd med den radikale tradisjon foreningen står i.

Foreningen vil arbeide for:
– de kvinnelige teologers yrkesmessige interesser, og særlig ivareta kvinnelige presters arbeidsmuligheter og arbeidsvilkår i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn som er representert i foreningen.
– likestilling mellom kjønnene i teologi og kirkeliv, internasjonal kontakt og solidaritet med kvinnelige teologer og prester i våre søsterkirker.
– at diskriminering av teologer og prester på grunnlag av kjønnsidentitet og samlivsform ikke skal finne sted.

Medlemsmassen består av kvinner under teologisk utdanning, kvinner som er ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, samt kvinnelige teologer som jobber andre steder i samfunns- eller kirkeliv. 

Foreningen ønsker å fremme kvinners tilstedeværelse i Den norske kirke og andre kirkesamfunn. Dette innebærer aktiv støtte til kvinner som er aktuelle for lederstillinger. For å oppnå dette utfordrer vi kirkene til å gi kvinner plass på alle nivå i kirkestrukturene. NKTF er også høringsinstans for aktuelle saker fra Kirkerådet, bispemøtet og andre kirkelige instanser.

Det har også blitt arbeidet aktivt, bl.a. i samarbeid med Likestillingsombudet, for å få likestillingsloven til å gjelde i Den norske kirke innenfor alle områder. NKTF jobber for å avskaffe kjøreregler som i praksis diskriminerer kvinner i prestetjeneste. 

NKTF utgir tidsskriftet St. Sunniva,Nordens eneste feminist-teologiske tidsskrift. Dette sendes alle medlemmer, og det er mulig å tegne abonnement på tidsskriftet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s